سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره میهن پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بافق
حسین جلالی فر – ، استادیار گروه مهندسی نفت و گاز و پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه ش
محمد فاتحی مرج – دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه مواد هیدروکربنی یکی از مهمترین منابع تولید انرژی در جهان به شمار می روند. بنابراین با افزایش میزانمصرف، نیاز بیشتری به ذخیر هسازی این مواد احساس می شود. سازندهای نمکی بدلیل تخلخل و نفوذپذیری بسیار کمشرایط خوبی را برای ذخیره سازی هیدروکربنها آماده می کنند. اما یکی از اساسی ترین مشکلات سنگ نمک رفتار خزشینمک است که در زمان حفاری مغار دچار تغییر شکل و تغییر تنش می گردد و همین رفتار خزشی نمک منجر به کاهشحجم مغار و باعث بروز آسیب در محیط اطراف مغار شده و در نهایت مغار بسته می شود. در این مقاله با استفاده از روش های عددی تفاضل محدود در حالت سه بعدی (نرم افزار FLAC3D) به بررسی رفتار سنگ نمک پرداخته شده است. بدین منظور یک مغار با ارتفاع ۱۰۰ متر و قطر ۵۰ متر در عمق ۱۰۰۰ متری مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان داد که مغارباتوجه به رفتار خزشی نمک همگرا شده و بتدریج بسته خواهد شد که بدین منظور و با توجه به مدل رفتاری سنگ نمکفشار بهینه و بحرانی گاز ذخیره شده بدست آمد.