سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

داریوش زارع – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز
حسین نادری – دانشجوی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانش
عبدالعباس جعفری – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف از این تحقیق پیش بینی محتوای رطوبتی شلتوک، زمان خشک شدن و نیروی لازم برای شکست دانه شلتوک در طی خشک کردن با روش ترکیبی مادون قرمز- هوای گرم به عنوان تابعی از توان تابش ، دمای هوای ورودی و سرعت هوای ورودی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی است. در این تحقیق اثر عوامل تاثیر گذار توان تابشی د رچهار سطح صفر، ۰/۲ و ۰/۴ و ۰/۶ W/cm2 دمای هوای ورودی در سه سطح (۳۰ و ۴۰ و ۵۰ درجه سلسیوس) و سرعت هوا در چهار سطح (۰/۱ و ۰/۱۵ و ۰/۲ متر بر ثانیه) استفاده شد. برای ایجاد الگوهای آموزش و ارزیابی و تست به کمک یک خشک کن آزمایشگاهی، آزامایش های خشک کردن انجام گرفت. با بدشت آمدن تغییرات محتوای رطوبتی با زمنان از شبکه MLP و الگوریتم های یادگیری scg و lm برای آموزش الگوها استفاده شد. در پایان یک مدل با دو لایه ۸ و ۱۴ نرونی برای پیش بینی محتوای رطوبتی رد طی فرآیند خشک شدن با خطای ارزیابی (MSE) 0/0012 با ضریب تبیین ۰/۹۹۸، یک مدل با دو لایه ۱۰ و ۱۰ نرونی برای زمان خشک شدن با خطایی ارزیابی (MSE) 0/0012 با ضریب تبیین ۰/۹۹۷ و در نهایت یک مدل با دو لایه ۸ و ۱۲ نرونی با خطای ارزیابی (MSE) 0/0024 و با ضریب تبیین ۰/۹۹۸ برای تخمین نیروی شکست در شلتوک بدست آمد.