سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر پناهی – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه های ابی
فریبا اشتیاق –
داود فرسادی زاده – دانشیار دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین تحقیق ابعاد حفره آبشستگی درپایین دست سازه مستهلک کننده انرژی از نوع آرام کننده جامی مستغرق ساده و دندانه دار مورد مقایسهقرار گرفت دومدل فیزیکی آرام کننده جامی ساده و دندانه دار با شعاع ۱۲ سانتی متر و زاویه لبه ۴۵ درجه ساخته شدند و درانتهای یک سرریز اوجی نصب شدند آزمایشات هیدرولیکی درشرایط مختلف دبی وعمق پایاب و برروی بستر ماسه ای یکنواخت با قطر متوسط ۳ میلی متر صورت گرفت روابط پیش بینی ماکزیمم عمق آبشستگی درهر دو جام بدست آمد نتایج نشان دادکه با افزایش دبی و کاهش عمق پایاب درهر دو نوع جام ماکزیمم عمق آبشستگی افزایش می یابد عملکرد دندانه ها موجب گسترش سطح مقطع جت افت بیشتر انرژی جنبشی کاهش ناهمواری سطح آب و کاهش چشمگیر ماکزیمم عمق آبشستگی درمقایسه با نوع ساده می شود و ماکزیمم عمق آبشستگی درآرام کننده جامی دندانه دار نسبت به ساده بطور متوسط ۸۰ الی ۸۲ درصد کاهش می یابد.