سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاشم نیکنام – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس
فیروز طبخی – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است با استفاده از مدل شار رانشی مدلی هیدرودینامیکی جهت اندازه گیری ماندگی کلی گاز در ستون مایع حباب زده ارایه می شود ماندگی کلی گاز بدست آمده از مدل با داده های آزمایشگاهی که توسط کریشنا و همکارانش برای سه ستون با قطرهای ۰/۱ ، ۰/۱۵ و ۰/۳۸ متر مجهز به صفحه سوراخ دار در کف ستون جهت حبابدهی ودرم حدوده سرعت کمتر از ۰/۰۴ متر برثانیه با سیستم هوا – آب بدست آمده مقایسه شده است نتایج حاصل از مدل در سرعتهای ظاهری پایین تر گاز ورودی و قطرهای بزرگتر ستون تطابق قابل قبولتری با نتایج آزمایشگاهی دارد.