سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید رجبی وندچالی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادجویبار
عباس همت – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
امین ا… معصومی –
رضا لبافی – دانشجویکارشناسی ارشد

چکیده:

تاثیر فرکانس ارتعاش و زاویه حمله تیغه یک نوع چغندرکن سه ردیفه ارتعاشی برلغزش چرخهای محرک یک تراکتور دوچرخ محرک به طور میدانی مورد آزمون قرارگرفت لغزش چرخهای محرکتراکتور درحین برداشت با یک چغندرکن ارتعاشی درچهارسطح فرکانس ارتعاش تیغه صفرو۹و۱۰و۱۲هرتز و سه سطح زاویه حمله تیغه ۱۱و۲۴و۳۶ درجه آن اندازه گیری شد آزمایشها به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و درسه تکرار انجام شدند سپس از اصول مدلسازی فازی براساس روش ممدانی برای پیش بینی لغزش چرخهای محرک تراکتور دردامنه فرکانس ارتعاش و زاویه حمله تیغه مورد مطالعه استفاده شد نتایج نشان داد که براوردهای بدست آمدها ز تحلیل فازی با نتایج تجربی همخوانی خوبی داشت روش فازی لغزش دردامنه فرکانس و زاویه حمله مورد مطالعه را با ضریب تیعین R2 وخطای نسبی به ترتیب برابر ۰٫۹۴۵و۹٫۹۵۹% براوردنمود.