سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا امین ناصری – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه بشارت نیا – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
علیرضا رحیمی – مهندسی کامپیوتر نرم افزار

چکیده:

پیش بینی یک پیشگوییعقلایی از وقایع آینده است که با توجه به اطلاعات مرتبط فعلی و گذشته انجام می شود پیش بینی وقایع آینده یکی از عناصر کلیدی تصمیم گیری به شمار می رود و اثربخشی نهایی هرتصمیمی وابسته به نتایجی است که بهدنبال آن رخ میدهد توانایی پیش بینی جنبه های غیرقابل کنترل این رخدادها قبل از تصمیم گیری منجر به انتخاب بهتری خواهد شد همچنین امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان و تحلیل گران مالی تبیین چگونگی و روند نوسانهای قیمتهاست که دیدگاه های گوناگونی را در این باره پدیدآورده است شبکه عصبی دردهه اخیر به عنوان ابزاری قدرتمند جهت پیش بینی درحوزه های مختلف مورد استفاده قرارگرفته است درمقاله حاضر به بررسی پیش بینی قیمت با استفاده از شبکه عصبی پرداخته شده که هدف ازاین پژوهش این است که پیش بینی قیمت با شبکه های عصبی به عنوان ابزاری برای تصمیم گیر یدر سرمایه گذاری سرمایه داران در صنعتهای مختلف می باشد.