سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روح اله ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
بنفشه زهرایی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
محسن ناصری – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

شهر تهران با بهره گیری از چهار حوضه آبریز و سدهای مربوطه (تهران امیرکبیر، لار، لتیان و طالقان) در معرض خشکسالی و لطمات آن واقع است. در این مقاله به منظور پی شبینی وضعیت کمی بارش در فصول مختلف سال آبی با استفاده از اطلاعات هواشناسی در شبکه های ۱۰×۱۰ درجه در محدوده جغرافیایی صفر تا ۶۰ درجه عرض شمالی و ۰ تا ۹۰ درجه طول شرقی و همچنین مقادیر داده ماهانه دما و ارتفاع ژئوپتانسیل ثبت شده از سال ۱۹۴۸ تا۲۰۰۸ میلادی در سطوح مختلف ۱۰۰۰ف ۸۵۰ ف ۷۰۰ ، ۵۰۰ و ۳۰۰ میلی بار به پیش بینی فصلی خشکسالی اقلیمی در فصول پاییز، زمستان و بهار برای حوزه آبریز سد لار پرداخته شده است. شاخص خشکسالی مورد استفاده، شاخص استاندارد شده بارش بوده که در طول ۳۱ سال آمار میانگین و سناریوهای زمانی بدست آمده است. در این مقاله پس از شناسایی نقطه-پارامترهای جوی موثر بر الگوی بارش در منطقه مورد نظر و با استفاده از شاخص آماری همراستایی اطلاعات، به توسعه یک سیستم استنتاج فازی به منظور پیش بینی شاخص خشکسالی با استفاده از پارامتر منتخب هواشناسی پرداخته شده است. نتایج گویای کارایی مناسب این تخمینگر در پیش بینی فصلی خشکسالی اقلیمی با دقت مناسب مکانی بوده است. در نهایت با استفاده از شاخصهای آماری موجود، این کارایی نیز کمی شده است