سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بنفشه زهرایی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
عباس روزبهانی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران- آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعه و بررسی تغییرات آب و هوایی و شناخت رفتار متغیرهای مختلف هواشناسی مثل بارش، دمای هوا و فشاربخصوص در مناطقی که با تنوع آب و هوایی گوناگون و وقوع دوره های خشک و تر شدید مواجه هستند، اهمیت زیادی دارد. پیش بینی های بارش در مقیاس فصلی از جمله بهترین اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی های فصلی و سالانه مدیریت منابع آب در بسیاری از حوض ههای آبریز کشور هستند. در این تحقیق کوشش شده است تا بوسیله بررسیهمبستگی بین دما و فشار در سطوح مختلف جو و بارش، به ارائه مدل پیش بینی دراز مدت بارش استاندارد شدهSPI) و امکان سنجی تدوین دستورالعمل برای پیش بینی دوره های کم بارش پرداخته شود. جهت یافتن الگوی ارتباط آماری بین این متغیرها از روش خوشه بندی استفاده شده است. پس از بررسی دقیق رو شهای موجود خوشه بندی، روش هایمتداول و موثر خوش هبندی ژنتیکK-means و (GA-Clustering انتخاب شده اند و در آنها اصلاحاتی صورت گرفته است. برای بررسی کارایی این مد لها از مطالعه موردی که بر روی حوضه آبریز پنج سد تامین کننده آب تهران شامل سدهای کرج، طالقان، لار، لتیان و ماملو صورت گرفته، استفاده شده است. نتایج حاصله در همه حوضه ها، امکان تدوین دستورالعمل پیش بینی دراز مدت دوره های کم بارش و همینطور پر بارش را با زمان پیش دید ۲/۵ تا ۴/۵ ماه را فراهم می کند.