سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید پورباقری – کارشناس ارشد مهندسی عمران، گرایش ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه زنجان
افشین پورتقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر
پیام اشتری – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زنجان
رضا کارکن آزاد – مربی گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

پیش بینی رفتار سیال در تحلیل و طراحی مخازن همواره مورد توجه بوده است. در نرم افزارهای پیشرفته که از رو ش اجزای محدود برای مد لسازی استفاده می کنند ناگزیر باید از المان های سیال برای تحلیل رفتار سیال استفاده شود. در این مقاله سعی بر آن است تا با بهر هگیری از روش شبکهعصبی مصنوعی روشی برای تخمین فشار سیال در کف مخازن بدون استفاده از الما نهای سیال ارائه شود. برای این منظور یک نمونه مخزن هواییبتنی به روش اجزای محدود مد لسازی شده و آنالیز لرزه ای روی آن انجام گرفته است. سپس تاریخچه زمانی شتاب افقی زلزله به همراه دو پارامتر تغییرمکان سقف مخزن و برش پایه حاصل از تحلیل اجزای محدود به عنوان پارامترهای ورودی شبکه عصبی جهت تخمین فشار در کف مخزن مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه نتایج حاصل از تحلیل اجزای محدود با نتایج شبکه عصبی نگارش شده بیانگر توانایی بالای شبکه های عصبیمصنوعی در پیش بینی فشار هیدرودینامیکی در کف مخازن هوایی آب میباشد