سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور کلباسی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امین احمدپور – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

شبکه های عصبی چه دربعد آنالیز و توسعه ساختاری و چه دربعد پیاده سازی سخت افزاری ازنظر کمی کیفی و توانایی درحال رشد و پیشرفت می ب اشد و تکنیکهای مختلف محاسبات عصبی ازلحاظ تعداد همچنان درحال افزایش است درچند سال اخیر فعالیت علمی و کاربردی درمسائل فنی مهندسی از قبیل سیستمهای کنترلی پردازش سیگنالها و شناسایی الگو گسترش یافته است فشار اعمال شده توسط بخاردرحال تعادل با جامد همان ماده تعریف خوبی ازفشاربخار جامد می باشد همه جامدات تمایل تبدیل به فرم گازی را دارند بنابراین موادی که به راحتی تبخیر می شوند را به عنوان فرار می شناسند دراین تحقیق به منظور پیش بینی فشاربخار جامد به کمک شبکه عصبی مصنوعی از داده های تجربی موجود درمقالات جهت مقایسه نتایج شبکه های طراحی شده استفاده شده است شبکه ها با استفاده ازجعبه ابزار شبکه عصبی نرم افزارMATLAB طراحی شدهاند برای پیش بینی فشاربخار جامد شبکه MLP طراحی شد.