سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هیراد عبقری – استادیار و مدیر گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه ارومیه
مهدی رضائیان زاده – کارشناس ارشد سازه های آبی
حامد جمشیدی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
علیرضا ابیاتی – کارشناس تحقیقات شرکت آب منطقه ای سمنان

چکیده:

مدیریت منابع آب امری پیچیده می باشد و با وقوع خشکسالی ها این موضوع پیچیده تر میشود این مطالعه از یک شبکه پرسپترون چند لایه با الگوریتم آموزشی Levenberg-Marquardt و تابع محرک تانژانت سیگموئید جهت پیش بینی مقادیر کمی شاخصهای خشکسالی RDI,SPI در ۴ ایستگاه سینوپتیک سمنان، شاهرود گرمسار و بیارجمند از استان سمنان مورد استفاده قرارگرفت. سه ترکیب متفاوت از ورودی ها برای اموزش شبکه مورد استفاده قرارگرفت تا شاخصهای مذکور را برای ماه آینده پیش بینی کند با افزودن بارندگی های میانگین متحرک این ماه و ماه قبل در سریهای زمانی مورد نظر دو ترکیب دیگر از ورودی ها نیز شکل گرفت نتایج آنالیز همبستگی بین شاخص نوسانات جنوبی SOI ونوسانات اطلس شمالی NAO با شاخصهای SPI , RDI نشان داد که همبستگی میان این پارامترها معنادار نمی باشد و به عبارتی افزودن دو شاخص SOIو NAO برای بهود نتایج پیش بینی های شاخصهای خشکسالی مفید نخواهد بود