سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته سبزبان – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم
سیدمحمود فاطمی عقدا – استاد دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

نشست زمین یکی از پدیده های مخاطره آمیز زمین شناسی می باشد که در اثر فعالیتهای بشری همچون تخلیه دراز مدت آب، نفت وگاز از مخازن زیرزمینی و یا استخراج از معادن زیرزمینی می تواند تشدید شود.هنگامی که سفره آبدار تحت بهره برداری قرار می گیرد، نیروهای متعادل کننده سفره آبدار در اثر تخلیه آب زیرزمینی دچار تغییر می گردند، و زمین نشست می کند و فرونشست رخ می دهد.دشت کرج که در غرب دشت تهران قرار گرفته، تحت تاثیر پدیده فرونشست واقع شده است. چاه های حفر شده در منطقه موردمطالعه و آمارموجود نیز بیانگر بهره برداری بی رویه از آب زیرزمینی منطقه می باشد. در این تحقیق، جهت شبیه سازی فرونشست منطقه مورد مطالعه از مدل PMWIN استفاده شده است. در این راستا پس از گردآوری داده های موجود، مدل تهیه و اطلاعات اولیه در آن وارد گردیده است. مدل تهیه شده برای مهر۱۳۸۲ اجرا و آبدهی ویژه آبخوان کالیبره شده است. سپس در مرحله صحت سنجی با استفاده از داده های۱۳۸۵ مدل اجرا و نتایج حاصل از آن با شرایط حاکم بر آبخوان مقایسه شد. پس از – مشاهده ای سال آبی ۸۶ ۱۳۸۹ توسط مدل پیش بینی گردید. نتایج حاکی از آن است – آن، میزان فرونشست زمین برای سال آبی ۹۰که با فرض ثابت ماندن شرایط آب و هوایی منطقه و بهره برداری از چاه ها، فرونشست زمین روندی صعودی خواهد داشت.