سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرحیم جمال – دان شآموخته کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، و
محمدرضا نیکو – کاندیدای دکتری عمران-آب دانشکده فنی دانشگاه تهران
اکبر کریمی – دانش آموخته دوره دکتری عمران آب

چکیده:

اطمینان از پایداری سد خاکی بالاخص از شیروانی بالادست آن که در دوران بهر هبرداری از سد دائم اً در تماس ب ا حج م آب مخزن است، امری اجتنا بناپذیر است. از سوی دیگر، ماهیت غیرهمگن خاک و نوسانات تراز مخزن بدلیل مسائل جوی و مدیریت بهر هبرداری از مخزن و شرایط عدم قطعیت حاکم بر آ نها، سبب می شود تا تعیین مقدار دقیق مقاومت برشی خاک و درجه اشباع مصالح که از عوامل تأثیرگذار بر پایداری سدهای خاکی هستند، به سادگی امکا نپذیر نباش د. از ای نرو در ای ن تحقیق، با بکارگیری بازه تغییرات مناسب از مقادیر ممکن برای متغییرهای غیر قطعی مذکو ر، فاکتور ایمنی برای شیروانی بالادست سد خاکی علویان واقع در استان آذربایجا نشرقی به روش تعادل حدی و با در نظر گرفتن مدل رفتاری موهر کلم ب برای مصالح پوسته، به ازای ۷۲۹ حالت مختلف تعیین شده و مورد بررسی قرار گرفته است. سپس بر مبنای نتایج حاصله، یک سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی برای پی شبینی فازی مقدار فاکتور ایمنی در شرایط واقعی بهر هبرداری از سد و در شرایط عدم قطعیت به کار گرفته شده است. بدین ترتیب، در این مقاله، بجای انجام یک آنالیز قطعی، استفاده از مدل غیرقطعی و هوشمند تطبیقی عصبی- فازی برای تعیین فاکتور ایمنی شیروانی سدهای خاکی پیشنهاد شده است.