سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد باقری – دکترای بازاریابی بین الملل، استادیار، واحد مدیریت، دانشگاه پیام نور،
سیدعلی نبوی چاشمی – دکترای م دیریت بازرگانی، استادیار، واحد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی،
الهام سادات حسینی نژاد – فوق لیسانس، مدیریت بازرگانی، واحد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق، پیش بینی فاکتورهای مؤثر بر ا منیت سیستمهای تحت اینترنت در حوزه تجارت الکترونیک B2C می باشد. این تحقیق از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف از نوع کاربردی و از نظر دسته بندی بر حسب نحوه گردآوری داده ها، تحقیقی پیمایشی محسوب می شود. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این تحقیق نیز پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق، کارشناسان و مدیران فناوری اطلاعات بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی شهر تهران است. روش تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق، شبکه عصبی است. در این تحقیق، از الگوریتم پس از انتشار خطا (مدل bpn) شبکه عصبی، برای پیش بینیی عوامل محیطی مؤثر بر کنترلها استفاده شد. همچنین برای ارزیابی کارایی، اثر بخشی و دقت پیش بینی، مدل شبکه عصبی با رگرسیون خطی چند متغیره مقایسه شد. نتایج تحقیق نشان داد مدل شبکه عصبی در مقایسه با روش رگرسیون خطی چند متغیره از دقت بالاتری در پیش بینی فاکتورهای مؤثر بر امنیت سیستم های اینترنتی برخوردار است و این نشان دهنده عملکرد بهتر مدل شبکه عصبی مصنوعی نسبت به مدل رگرسیون خطی می باشد. با برآورد شدت نسبی تأثیر عوامل محیطی بر امنیت سیستم های اینترنتی در بانک پارسیان، زیرساخت سیستمهای تحت اینترنت به عنوان مهمترین عامل محیطی شناخته شد. ه مچنین ثابت شد که این عامل محیطی به ترتیب بر کنترلهای برنامه ریزی احتیاطی و تجربه تأثیر بیشتری دارد.