سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صباح محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز
شادمان ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه

چکیده:

انتقال رسوب در رودخانه ها از نقطه نظرآلودگی،قابلیت کشتیرانی کانال،پرشدن مخازن،طول عمر تجهیزات هیدروالکتریکی،زندگی ماهی ها وزیبایی رودخانه ها یکی از مسایل بسیار مهم می باشد. تخمین صحیح حجم رسوب حمل شده در رودخانه ها،در مدیریت رودخانه وبرای بسیاری از پروژه های منابع آبی ضروری است.منحنی های سنجه که بطورمعمول کاربرد دارند،قادر به تخمین صحیح نتایج نیستند.دراین تحقیق روش نروفازی برای تخمین غلظت رسوبات معلق پیشنهاد می شود.داده های غلظت رسوبات معلق ودبی جریان در رودخانه قره سو بعنوان ورودی به مدل استفاده شده است.دربخش اول تحقیق از داده های مربوطه برای تخمین رسوب معلق در روش نروفازی استفاده شده است ودربخش دوم تحقیق روش نروفازی با روش منحنی سنجه مقایسه شده است.نتایج حاکی از آن است که روش نروفازی نتایج بهتری را از مدل منحنی سنجه برای مجموعه داده های استفاده شده در این تحقیق نشان می دهد.