سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جلال دهنوی – دانشجوی دوره ی دکترای اقتصاد انرژی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناس ارشد
مجید فرزام فر – دانشجوی دوره ی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه فردو
مینا محتشمی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

قانون هدفمند کردن یارانهها با هدف صرفهجویی، افزایش بهرهوری و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت اجرا شد. برخی از کارشناسان و محققان بر این باورند که اجرای این قانون نمیتواند در کوتاهمدت در بخش صنعت اثر بخش بوده و مصرف انرژی را در این بخش کاهش دهد. از سوی دیگر، برخی دیگر بر این باورند که اجرای قانون حتی در کوتاهمدت منجر به کاهش محسوس مصرف انرژی در این بخش خواهد شد. از این رو هدف از انجام این مطالعه، بررسی واکنش بخش صنعت در کوتاهمدت نسبت به اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها و نیز ارائه و توضیح رویکردی جدید برای پیشبینی مصرف حاملهای انرژی است. در مقاله، نخست روند مصرف حاملهای انرژی (فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی برق و زغال سنگ) در بخش صنعت ایران، مصرف این حاملها در بخش مذکور با استفاده از دو روش ، به ARIMA و SSA به کمک نرم افزارهای Caterpillar و Microfit پیشبینی میشود. نتایج حاصل از پیش بینی با استفاده از دو روش مذکور، با یکدیگر مقایسه و میزان خطای پیشبینی دو الگو محاسبه میشود. نتایج مبین آن است که دقت پیشبینی روش SSA به مراتب بیشتر از روش ARIMA است و نتایج قابل اعتمادتری را ارائه میدهد. از این رو پیشبینی مصرف حاملهای انرژی در بخش صنعت برای دوره دو ساله پس از اجرای قانون ( ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ) با استفاده از این روش صورت گرفت. نتایج نشاندهنده کاهش جزئی در مصرف فرآوردههای نفتی و زغال سنگ و از سوی دیگر افزایش تقاضا برای سوختهای برق و گاز طبیعی طی دوره مورد مطالعه است. به عبارت دیگر کشش بخش صنعت نسبت به افزایش قیمت حاملهای انرژی در کوتاهمدت کم است و قانون هدفمندکردن یارانهها در کوتاهمدت باعث کاهش مصرف انرژی در بخش صنعت نخواهد شد