سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دان
بیژن نظری – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهر
مسعود پارسی نژاد – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

زهکشی اراضی یکی از مولفه های مهم در توسعه کشاورزی پایدار است. اثر زهکش های مصنوعی در بهسازی خاک بستگی به فاصله و عمق زهکش ها دارد که با توجه به نوع خاک، محصولات تحت کشت، شرایط اقلیمی و مسائل فنی تعیین می شوند. در مسائل آب و خاک به علت پیچیدگی شرایط حاکم بر این مسائل، زمان بر بودن آن و امکان به وجود آمدن خطا در حل مسائل، استفاده از مدل های شبیه سازی رواج یافته است. در دهه های اخیر محققین تلاش های زیادی به منظور ایجاد مدل هایی که بتواند مسائل هیدرولوژیکی مربوط به آب و خاک را تجزیه و تحلیل کند، به عمل آورده اند. برخی از این مدل ها به طور قابل قبولی در ارائه نتایجی که بتوان بر اساس آنها تصمیمات مناسب برای حل مسئله اتخاذ کرد، توانا بوده اند. مدل DRAINMOD که در بسیاری از مطالعات زهکشی مورد استفاده قرار گرفته است، توسط محققین زیادی مورد ارزیابی قرار گرفته و در برخی تحقیقات نیز برای برآورد پارامترها مورد استفاده بوده است. در این تحقیق سیستم زهکشی واحد کشت و صنعت امیر کبیر در استان خوزستان با تعریف سناریوهای مختلفی که شامل پنج فاصله برای زهکش ها(از ۳۰ تا ۷۰ متر)، هشت عمق زهکش(از ۱۳۰ تا ۲۰۰ سانتی متر) و چهار سطح آبیاری (۵۰%، ۷۰، ۱۰۰، ۱۳۰%) می باشد. مطالعه شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که روند تغییرات محصول با روند افزایش و یا کاهش عمق و فاصله زهکش ها یکنواخت نیست. از این رو انتخاب ترکیب بهینه عمق و فاصله زهکش اهمیت زیادی در کارآیی سیستم زهکشی دارد. همچنین در استفاده از مقادیر مختلف آبیاری، برای دستیابی به یک میزان عملکرد محصول مطلوب، می توان فاصله زهکش ها را بیشتر و یا عمق زهکش ها را کمتر در نظر گرفت.