سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا کردجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه فردوسی مشهد
فریدون پویانژاد – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پیشبینی ظرفیت باربری شمعهای تحت اثر بار محوری یکی از مسائل اساسی در مهندسی ژئوتکنیک بوده و تاکنون روشهای گوناگونی برای ارزیابی آن معرفی شده است. در این مقاله از یک روش یادگیری ماشینی با عنوان ماشین بردار پشتیبان (SVM) برای پیشبینی ظرفیت باربری نهایی شمعهای تحت اثر بار محوری استفاده شده است. مدل ارائه شده بر مبنای نتایج آزمایش نفوذ مخروط گسترش داده شده است. یک مجموعه داده شامل ۸۰۱ نمونه از نتایج آزمون بارگذاری استاتیکی شمع در مقیاس واقعی، نتایج آزمایش نفوذ مخروط (CPT) در مجاورت آنها و خواص هندسی شمع برای آموزش و ارزیابی عملکرد مدل مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل علاوه بر ارزیابی ظرفیت باربری نهایی شمعهای تحت اثر بار محوری، به بررسی حساسیت ظرفیت باربری نهایی نسبت به متغیرهای ورودی مدل، پرداخته شده است. با مقایسه نتایج به دست آمده با مقادیر واقعی، کارایی مناسب مدل تائید میشود