سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن دهقان دهنوی –
محمود معین الدین –
مهدی دشتکیان –

چکیده:

هدف پژوهش حاضربررسی پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران درطی سالهای ۱۳۸۹الی ۱۳۹۱ به مدت سه سال با استفاده ازصورت جریانهای نقدی بود مدلهای پیش بینی ورشکستگی یکی ازفنون و ابزارهای پیش بینی وضعیت اتی شرکت است که احتمال وقوع ورشکستگی راباترکیب گروهی ازنسبت های مالی تخمین می زنند دراین پژوهش تلاش شد بااستفاده ازاطلاعات حسابداری موجوددرصورت های مالی و اطلاعات موجود درصورت جریان وجوه نقد احتمال ورشکستگی شرکت های بحران زده مالی را بااستفاده ازمتغیرهای مالی پیش بینی نموده و متغیرها و نسبت هایی که میتوانند وضعیت ورشکستگی شرکت ها را پیش بینی نمایند شناسایی کنیم نتایج حاصل ازدومرحله تقریبا مشابه است البته تفاوت هایی نیز مشاهده میشود بطور کلی اکثرنسبت های مالی درسال وقوع ورشکستگی دارای اثرمی باشند بایدتوجه داشت که درمرحله اول دوسال ۱۳۸۹-۱۳۹۰ مورد بررسی قرارگرفته و درمرحله دوم سال مالی ۱۳۹۱ نیز وارد مدل گردیده است درمرحله اول همه نسبت ها ازمدل حذف گردیدند به جز گردش وجوه نقدعملیاتی درمرحله دوم نتایج نشان میدد که لجستیک طراحی شده تاحدزیادی میتواند درپیش بینی و تفکیک شرکت ها به دوگروه ورشکسته و غیرورشکسته موفق عمل کند لازم به ذکر است که توان پیش بینی مدل برای گروه غیرورشکسته ضعیف تر ازگروه ورشکسته عمل می کند و این موضوع بیانگر این واقعیت است که شرکت های غیرورشکسته درکنار متغیرهای نقدینگی مورد بررسی دراین مدل تحت تاثیر فاکتورهای دیگری نیز می باشند که درمدل مزبور لحاظ نگردیده است