سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

وهاب صحرایی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
سیروس قطبی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
وحید تقی خانی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
خداداد نظری – پژوهشگاه صنعت نفت تهران

چکیده:

دراین کار تاثیر حضور الکترولیت های مختلف برشرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدراتهای گازی بررسی شده است به همین منظور از یک مدل ترمودینامیکی جدید که قادر به پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات است برای هیدراتمتان در حضور نمکهای NaCl, KCl, NaBr, KBr و نیز هیدرات دی اکسید کربن در حضور نمکهای NaClوKCl استفاده شده است مدل ارائه شده بر پایه معادله پاریش و پرازینتر است و در آن جهت تعیین فعالیت آب از معادله حالت GV-SAFT-MSA استفاده شده است. نتایج حاصل از پیش بینی با مقادیر تجربی مقایسه شده اند و مقدار خطا بصورت اختلاف دمای محاسبه شده از مدل و مقدار تجربی برحسب درجه کلوین گزارش شده است برای هیدرات متان درحضور نمکهای مختلف مقدار خطا بطور متوسط ۰/۲۸ درجه کلوین و برایدی اکسید کربن مقدار خطا بطور متوسط ۰/۱۶ درجه کلوین می باشد.