سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

روح اله صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشکده پردیس ابوریحان دانشگاه
سیدمحمودرضا بهبهانی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشکده پردیس ابوریحان دانشگاه ت ه
محمدهادی نظری فر – کارشناس پژوهشی گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

چکیده:

خشکسالی پدیده ای اقلیمی است که در پی وقوع آن شرایط بحرانی در هیدرولوژی منابع آب و فعالیتهای اقتصادی اجتماعی به ویژه کشاورزی ایجاد خواهد کرد بدلیل ماهیت تصادفی عوامل تاثیر گذار در وقوع پدیده خشکسالی این پدیده را می توان به عنوان یک فرایند تصادفی در نظر گرفت این نکته که ویژگیهای پدیده های هیدرولوژیک وابسته به زمان است سریهای زمانی را به ابزاری قدرتمند به منظور تحلیل این سیستمها مبدل ساخته است هدف این تحقیق پیش بینی شاخص SPI برای تعیین خشکسالی ها و ترسالی های ایستگاه ملایر با استفاده از روش سری زمانی می باشد. بدین منظور با استفاده از امار ماهانه بارندگی در طول دوره اماری ۲۰۰۴-۱۹۶۴ از شاخص استاندارد بارش در مقیاسهای زمانی ۱۲ ماهه برای تشخیص خشکسالی هواشناسی و ارزیابی شدت سطوح مختلف آن استفاده شد.