سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جبارعلی ذاکری – استادیار دانشکده مهندسی راه اهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران
شهربانو شهریاری – کارشناس ارشد خط و سزه های ریلی ، دانشکده مهندسی راه اهن ، دانشگاه علم و

چکیده:

حدف تدریجی یارانه ها سوخت در کشور از یک سو و گسترش شبکه خطوط راه آهن کشور از سوی دیگر اهمیت پیاده سازی و اجرای سامانه مدیریت نگهداری مناسب با شرایط کشور را بیش از پیش آشکار می سازد. پیاده سازی و اجرای سامانه مدیریت نگهداری و تعمیر مناسب با شرایط زاه آه هر کشوری می تواند باث ارتقای کیفی خطوط و کاهش هزینه های نگهداری گردد. بازمه دستیابی به این سامانه مدیریت آن است که تنها بتوان در هر زمان از کیفیت خطوط راه اهن مطلع بود بلکه بتوان چگونگی تغییرات آنرا پیش بینی کرد تا با داشتنروند تغییرات کیفیت خط بتوان نسبت به تعمیر و نگهداری و یا نوسازی به موقع خط تصمیم گیری نمود . بهترین روش برای بیان کیفیت خط داشتن یک شاخص گمی برای کیفیت خط است به گونه ای که تغییرات در این شاخص بیانگر تغییرات کیفیت خط باشد با انتخاب یک شاخص مناسب برای توضیح وضعیت خط از طریق مدلهای تخمین ، شاخص کیفیت خط در آینده حاصل می شود. در این مقایسه شاخص وضعیت ریل (RCI) ، که از صفر تا صد متغیر بوده و ۱۰۰ نشان دهنده بدترین شرایط ممکن خط می باشد. به منظور پیش بینی وضعیت اتی خطوط تعریف شده است. روشهای مختلفی برای تخمین وضعیت خط در آینده وجود دارد . در این مقاله زنجیره مارکوف کع رایجترین و مطرح ترین شیوه برخورد با مئله تعمیر و نگهداری میباشدبه عنوان مدل تخمین وضعیت خط انتخاب شده است. در این روش وضعیت هز جزء از شبکه در هر زمان به وسیله یک حالت گسسته بیان می گردد و تابع زوال نیز به وسیله ماتریس احتمالات گذر (انتقال) گسسته مارکوف بیان می گردد. همچنین متدواوژی تعیین ماتریس احتمال انتقال مارکوف برای یک خط آهن فرضی ارائه شده است. با استفده از این تئوری علاوه بر پیش بینی وضعیت می توان تحلیل نیازهای آتی و تدوین استراتژی های پیشگیرانه نگهداری را انجام داد.