سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس خاورمیانه ای خشک کردن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه گرگان
سید مهدی جعفری – استادیار گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه گرگان
دانیال دهناد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه گرگان
محمد گنجه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه گرگان

چکیده:

در این پژوهش ورقه های نازک فلفل دلمه سبز در یک خشک کن بستر سیال آژمایشگاهی با سه دمای ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ درجه سانتیگراد و دو سرعت هوای ۲ و ۳ متر بر ثانیه در رطوبت هوای ثابت خشک گردید. از شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی سینتیک خشک کردن لایه نازک این ماده غذایی استفاده شد. در مدلسازی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه پس انتشار پیشخور با توپولوژی ۱-۵-۲ و ضریب همبستگی ۰/۹۹۹۱۴، و میانگین مربعات خطای ۰/۰۰۰۰۵۴۸۲۵ با بکارگیری تابع فعال سازی تانژانت سیگموئید هیپربولیکی، الگوی یادگیری لونبرگ-مارکوات و چرخه یادگیری ۱۰۰۰ اپچ به عنوان مهترین مدل عصبی ارائه گردید. در مجموع میتوان تنیجه گرفت مدلسازی عصبی د رپیش بینی سینتیک خشک شدن و کنترل دقیق تر پارامترهای خشک کردن فلفل دلمه سبز از کارایی بالایی برخوردار است.