سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده فریده نوری – دانشجو کارشناسی ارشد ساز ههای آبی دانشگاه ارومیه
جواد بهمنش – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

پیش بینی دبی های سیلابی با دوره بازگشتهای معین با استفاده از مدلهای بارش-رواناب بویژه در حوض ههای آبریز فاقد آمار از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این تحقیق، با استفاده از مدلWMS/HEC-HMS سیلاب در حوضه آبریز رودخانه شور پیش بینی گردید. ابتدا پنجهایتوگراف بارندگی و هیدروگراف های متناظر با آنها انتخاب و با استفاده از مدل HEC-HMS هیدروگراف های سیلاب شبیه سازی گردیدند.نتایج فاز صحت سنجی نشان داد که نقطه اوج سیلاب مشاهداتی برازش مناسبی با نقطه اوج سیلاب پیش بینی شده دارد. در نهایت هیدروگراف سیل با دوره برگشت های مختلف با مدل مورد استفاده برآورد گردید