سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین بهمنی – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب
فریدون رادمنش – استادیار دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن رضایی حصاری – کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

چکیده:

امروزه با پیشرفت علوم در زمینه های مختلف دانشمندان قادر به پیش بینی رویدادهایی با استفاده از مدلها و برنامه های رایانه ای هستند هدف از تحقیق حاضر کالیبراسیون مدل HEC-HMS برای حوضه رود زرد و سپس پیش بینی سیلابهایی که از طریق بارشهای مختلف جاری می شوند برای این منظور از داده های رود زرد و تصاویر ماهواره ای و نقشه DEM حوضه استفاده شد بدین صورت که ابتدا نقشه DEM حوضه به ArcMap اضافه شد سپس توسط HEC-GeoHMS، ArcHydro خصوصیات فیزیوگرافی حوضهبدست امد. در پایان نقشه بدست آمده را وارد hec-hms کرده و برای حوضه کالیبره شده نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که پیش بینی بدست آمده از این مدل برای دبی پیک حوضه ازدقت بالایی برخوردار بوده و با دبی پیک مشاهده ای تطابق مناسبی دارد.