سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرمهدی سلیمانی – دانشجوی دکترای مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس، گرو
حسین صدقی – استاد، عضوهیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل

چکیده:

اساس بسیاری از تصمیم گیری ها در فرآیندهای هیدرولوژیکی و تصمیمات بهره برداری از منابع آب برپایه پیش بینی و تحلیل سری های زمانی می باشد.به عنوان مثال بهره برداری در زمان واقعی از مخازن سدها نیازمند آگاهی از آورد جریان ورودی به مخزن در آینده می باشد که این امر بوسیله پیش بینی سری زمانی جریان رودخانهامکان پذیر است. در این تحقیق، به منطور ارائه مدل آماری و سپس پیش بینی وضعیت سیلاب حوزه آبریز دریاچه ارومیه از مدل های سری زمانی استفاده گردید. برایمدل سازی از آمار سیلاب سا لهای ۱۳۸۵ از داده های ارائه شده، جهت پیش بینی SARIMA (1,0,0)*(0,1,1) 1347 استفاده شد. سپس با استفاده از مدل ۱۲ -سیلاب برای ۱۰ سال آینده با سطح اطمینان ۹۵ درصد استفاده گردید. برای تشخیص درستی الگوی برازش داده شده از آزمون های تجزیه و تحلیل باقی مانده ها، بررسی فرض استقلال باقی مانده ها و بررسی فرض ثابت بودن واریانس باقی مانده ها استفاده شد