سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

امید مرادی – دانشجوی دکتری مشاوره و عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلا
یحیی یار احمدی – دکتری روانشناسی تربیتی و عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اس
هادی نقدی – کارشناس ارشد مشاوره و شاغل در اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
شایسته چارداولی – شاغل در اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

چکیده:

پیش بینی سلامت عمومی دانشجویان بر اساس تیپ شخصیتی A و B و عملکرد خانواده زمینه و هدف: بحث سلامت از مقوله های مهم و ضروری جوامع محسوب می شود. اگر سلامت افراد دچار اختلال شود، ممکن است بر زمینه های اجتماعی، روانی، عاطفی و جسمانی افراد تاثیر مخرب بگذارد، وکارکردهای فرد را در این جنبه ها با اشکال مواجه نماید. به نظر می رسد که تیپ شخصیتی A و B و عملکرد خانواده با سلامت عمومی ارتباط دارند. هدف این پژوهش تعیین رابطه بین تیپ شخصیتی A و B و عملکرد خانواده با سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ می باشد. روش ها: طرح تحقیق حاضر همبستگی می باشد. با استفاده از رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون، رابطه بین تیپ شخصیتی A و B عملکرد خانواده و سلامت عمومی در ۳۴۴ دانشجوی دختر و پسر مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ارزیابی شد. ابزار سنجش این پژوهش، پرسشنامه ۲۵ سوالی تیپ شخصیتی A و B مقیاس عملکرد خانواده FAD‐۶۰ و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ‐۲۸ بودند.یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین تیپ شخصیتی A و B عملکرد خانواده با سلامت عمومی رابطه مثبت وجود دارد بین تیپ شخصیتی و سلامت عمومی رابطه معنا دار وجود دارد بین عملکرد خانواده و سلامت عمومی رابطه معنادار وجود دارد . ۲۰/۵ % واریانس مربوط به سلامت عمومی توسط توسط متغیرهای تیپ شخصیتی و عملکرد خانواده پیش بینی شد.نتیجه گیری: تیپ شخصیتی A و B عملکرد خانوادگی پیش بینی کننده سلامت عمومی بودند. با توجه به این یافته ها می توان با تغییر افکار و رفتارهای افراد تیپ A و عملکرد ناسالم خانوادگی، سلامت عمومی را ارتقاء داد.