سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نسرم شایان – دانشجویی دکتری دانشگاه دبی
مهناز اخوان تفتی – استادیار دانشگاه الزهرا
حسن عشایری – استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
اسماعیل ترابی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق پیش بینی سلامت روان و عملکرد شغلی بر اساس ویژگی شخصیتی معلمان دوره ابتدائی شهرستان دامغان بوده است. جامعه آماری ۱۷۰ نفر از معلمان ابتدائی بود که تماماً به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق سه پرسشنامه سلامت روان GHQ عملکرد شغلی پاترسون و ویژگی شخصیتی نئو جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج تحلیل آماری نشان داد سلامت روان و عملکرد شغلی با ویژگی شخصیتی معلمین رابطه معناداری وجود دارند. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از ابعاد ویژگی های شخصیت، برون گرایی، نوروزگرایی و وجدانی بودن سلامت روان را پیش بینی کردند و برون گرایی و نوروزگرایی عملکرد شغلی را پیش بینی کردند. برداشت کلی از این نتایج چنین بود که بهترین متغیر پیش بینی کننده برای سلامت روان و عملکرد شغلی، بعد برون گرایی بود. بررسی نتایج بیان گر ضرورت توجه به ویژگی های شخصیتی افراد در گماردن به مشاغل مختلف به خصوص حرفه معلمی می باشد.