سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن محتشم – دانش آموخته منابع آب دانشگاه گرگان
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گرگان
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
مهدی مفتاح هلقی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه گرگان

چکیده:

آبهای زیرزمینی همواره به عنوان یکی از منابع مهم و عمده تامین آب شرب و کشاورزی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک مطرح بوده است دشت بیرجند نیز با قرارگرفتن درمنطقه خشک استفاده از آب های زیرزمینی را به عنوان مهمترین و در عین حال تنهاترین منبع تولید آب شیرین در پیش رو دارد در همین زمینه پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت می تواند کمک شایانی به برنامه ریزی و تصمیم گیری های بعدی جهت تامین درازمدت آب شرب ، کشاورزی و صنعت نماید دراین تحقیق هدف پیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بیرجند با استفاده ازمدل ریاضی MODFLOW موجود در نرم افزار GMS می باشد مدل ریاضی با دریافت کلیه اطلاعات مربوط به یک آبخوان که بصورت لایه های GIS می باشد قادر به پیش بینی سطح آب در آینده است. نرم افزار برای حل عددی معادله حاکم برحرکت آب زیرزمینی از دو روش المان محدود و تفاضل محدود استفاده می نماید که دراین تحقیق از روش تفاضل محدود استفاده شد.