سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خدیجه مسلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاه
صمد امام قلی زاده – استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
غلامحسین کرمی – دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده:

شبیه سازی سیستم آب های زیرزمینی به دلیل پیچیدگی های موجود در طبیعت این سیستم ها، به آسانی میسرنیست و به منظور مدیریت منابع آب های زیرزمینی مدلسازی آبخوان ها ضرورت دارد. تاکنون مد لهای زیا دی جهتپیش بینی سطح آب زیرزمینی ارائه شده است. از جمله این مد ها می توان به مد های سری زمانی تجربی و مد لهای فیزیکی اشاره کرد. اما این مد ها نمی توانند پیش بینی صحیحی از سطح آب زیرزمینی ارائه نمایند. در سا لها ی اخیارمد های غیرخطی ارائه شده اند که می توانند پیش بینی نسبتاً درستی از سطح آب زیرزمینی انجام دهناد، یکی از این مد ها شبکه های عصبی مصنوعی می باشد. هدف از انجام این تحقیق ارزیا ابی تواناا یی شبکه های عصب ی مختلف درپیش بینی سطح آب زیرزمینی دشت بسطام در شهرستان شاهرود می باشد. ساختارهای مختلف مورد استفاده در ا ین تحقیق شامل دو شبکه عصبی )پیشرو و تابع شعاعی( و دو الگوریتم )لونبرگ مارکوارت و پس انتشار خطا( میباشد . از – میان ساختارهای مختل مورد استداده، بهترین نتایج پیشبینای ساطح آب ز یرزمینی مربوط به شبک ه هاا ی عصب یمصنوعی پیشرو با الگوریتم پس انتشار خطا ) FNN-BP ( می باشد