سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راحیل محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
شهرام کریمی گوغری – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد ذونعمت کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین تحقیق یک مدل آماری جهت تخمین نوسانات جهت سطح آبهای زیرزمینی دشت اباده استان فارس با استفاده ازسریهای زمانی توسعه داده شده است مدل آماری مورد استفاده مدل سری زمانی ARIMa بود که شامل ضرایب مختلف رگرسیونی میانگین متحرک و ضرایب تفاضلی ساده میباشد که هریک ازضرایب بخشی ازمولفه های یکسری زمانی را مدل می کنند ورودیهای مدل ۷۰درصد سطح ایستابی میزان پمپاژ ازچاه و تبخیر و دما و بارندگی دشت اباده درمقیاس ماهانه درنظر گرفته شده اند ضرایب مدلها برای دوره آماری موجود با استفاده ازروش کمترین مربعات خطا و ازمون باقیمانده بدست آمده و مدل برای ۳۰درصد باقیمانده داده ها مورد آزمون قرارگرفت نتایج نشان داد که مدل انتخابی توانایی بالایی درپیش بینی سطح ایستابی درمقیاس ماهانه دردشت مورد مطالعه دارد.