سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نادر قلی ابراهیمی – عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
منوچهر فتحی مقدم – اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سید محمود کاشفی پور – اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مدلهای ریاضی ابزار ارزشمندی را برای پیش بینی شرایط جریان آب از بعد کمی و کیفی فراهم کردهاند و به طور گسترده ای در علوم مهندسی آب کاربرد دارند. از این طریق امکان موثری برای مهندسی درمحیطهای آبی از جمله مهندسی رودخانهها فراهم میشود. در این تحقیق با استفاده از یک سری روابط ریاضی (بدست آمده از مدلهای فیزیکی که ضریب زبری تابعی از عمق، سرعت ونوع پوشش گیاهی میباشد) از مدل ریاضی FASTER برای شبیهسازی سطح و دبی آب رودخانه کارون استفاده شده است. بهطوری که امکان مدل کردن سطح، دبی آب و ضریب زبری مانینگ با در نظر گرفتن پارامترهای عمق، سرعت ونوع پوشش گی اهی فراهم شود . بر ای محدوده مورد مطالعه، اطلاعات هیدروگراف سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ایستگاه ملاثانی به عنوان شرایط مرزی بالادست، اطلاعات اشل – زمان هم ین سال در ایستگاه فارسیات به عنوان شرایط مرزی پایین دست و همچنین اطلاعات ایستگاه اهواز برای واسنجی و ص حتسنج ی مدل انتخاب شده است. مقایسهی سطح آب پیشبینی شده به وسیله مدل FASTER با n ثابت به میزان ۰/۰۳ و n متغیر با مقادیر متناظر اندازه گی ری شده نشان میدهد که n) متغیر به خوبی توانسته است دقت مدل هیدرودینامیکی را به نسبت قابل توجهی نسبت به n ابت بالاتر ببرد.نتایج نشان می دهد که منحنی تغییرات سطح آب در مدل با ضریب زبری متغیر تطبیق بسیار خوبی بر روی منحنی سط ح آب مشاهده ای دارد و نی ز نقاط سطح آب در مدل ریاضی با ضریب زبری متغیر منطبق با خط ۴۵ درجه میباشد و در این حالت میزان همبستگی ۰/۹۳۲ است که ب یش تر از مدل با ضریب زبری ثابت ۰/۷۹۹ = R2 میباشد یعنی تخمینهای مدل ریاضی نزدیک به شرایط واقعی رودخانه است. باتوجه به محاسبات آماری انجام شده مدل با ضریب زبری متغیر با دقت بالایی مقادیر ارتفاع سطح آب را در واسنجی و صح تسنج ی در مقایسه با مدل با ضریب زبری ثابت شبیه سازی میکند.