سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهزاد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
کیومرث ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
شهاب عراقی نژاد – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

پیش بینی کیفیت آب رودخانه ها به منظور مدیریت مناسب حوضه آنها ضروری است چرا که می توان اقدامات لازم را برای کنترل مقادیر الاینده ها انجام داد در این مطالعه قابلیت پیش بینی پارامترهای هدایت الکتریکی و کلر ایستگاه استانه از رودخانه سفید رود با استفاده از مدلهای خطی تصادفی بررسی شده است به منظور پیش بینی فصلی پارامترهای مذکور از مدل خودهمبسته میانگین متحرک فصلی انباشته sarima استفاده شد برای برازش مدل از داده های سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ و به منظور صحت سنجی مدل از داده های ۸۲ تا ۸۴ استفاده شد. روند و ایستابی سری های زمانی هدایت الکتریکی و کلر به ترتیب با ازمونهای Box-Pierce، Mann-Kendall بررسی و الگوهای فصلی ۱۲ ماهه موجود حذف شد بطور کلی مدلسازی یک سری زمانی شامل سه مرحله شناسایی مدل ، براورد پارامترهای مدل و کنترل تشخیصی می باشد. در مرحله شناسایی مدلهای مختلف SARIMA شناسایی و مدلی که کمترین مقدار ضریب اکائیک را داشت به عنوان بهترین مدل انتخاب شد