سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ظریف – آموزش کده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

دراین مقاله به منظور پیش بینی سری های زمانی روشی جدید برپایه تبدیل فازی و شبکه استنتاج فازی عصبی تطبیقی FT- ANFIS ارائه شده است دراین مقاله تبدیل فازی به عنوان ابزاری نوین درحوزه نظریه فازی برای حذف نویز وهموارسازی سری زمانی مورد استفاده قرار میگیرد سپس سری زمانی نویزگیری شده برای پیش بینی توسط مدل استنتاج عصبی – فازی تطبیقی ANFIS بکارگرفته می شود به منظور بررسی کارایی مدل پیشنهادی از سری زمانی قیمت برق اسپانیا به عنوان یک بازار مرجع در زمینه پیش بینی قیمت برق استفاده گردیده است مقایسه نتایج حاصل از این نمونه مطالعاتی با برخی روشهای ارائه شده د رمراجع معتبر نشانگر توانمندی این روش درزمینه پیش بینی سری های زمانی و همچنین قابلیت حذف نویز و هموارسازی تبدیل فازی است .