سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طاهر رجایی – دکتری عمران آب محیط زیست
فرهاد صدیق – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه های هیدرولیکی

چکیده:

امروزه مدیریت دربرداشت و مصارف آب به توان و پتانسیل آبدهی و کیفیت منابع آب وابسته است از این رو بررسی و پیش بینی تغییرات پارامترهای کیفی آب در طول یک رودخانه بایستی مورد توجه قرارگیرد جهت تحقق این امر مدلهای کیفیت آب متعددی درزمینه مدیریت و حفظ کیفیت آب استفاده می شود از بین مدلهای موجود امروزه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی مورد توجه زیادی قرارگرفته اند دراین تحقیق از مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیون خطی چندمتغیره MLR برای پیش بینی سری زمانی پارامتر شوری EC رودخانه مارون استفاده شده است نتایج مقایسات انجام یافته درمباحث مختلف این مطالعه نشان دهنده برتری مدل شبکه عصبی نسبت به مدل رگرسیون خطی چندمتغیره بوده است