سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین کردی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
رامین رامینی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود گروه عمران
عبدالرضا ظهیری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گروه مهندسی آب

چکیده:

خسارات ناشی از سیل و طغیان رودخانه ها در کشور همه ساله هزینه های زیادی را تحمیل می کند هدف اکثر مطالعات صورت گرفته در مورد پدیده سیلاب محاسبه هیدرولوژیکی دبی سیل با دوره بازگشت های مختلف در رودخانه های با مسیر مستقیم بوده است این در حالی است که هیدرولیک سیلاب دارای پیچیدگی های زیادی است که کمتر مورد توجه قرارگرفته است این پیچیدگی ها دررودخانه های پیچانرود بسیار بیشتر است دراین تحقیق دبی سیلاب بصورت هیدرولیکی و به کمک حل توزیع عرضی سرعت در رودخانه های پیچانرودی با دقت مناسب محاسبه شده است به این منظور روشی جدید مبتنی بر حل عددی معادله دو بعدی ناویه – استوکس در دستگاه منحنی الخط با دخالت اثر جریانهای ثانویه ارایه شده است خطای این مدل در مقایسه با داده های واقعی دبی سیلاب در چند مقطع حدود ۶ درصد است براین اساس رابطه دبی – اشل رودخانه های سیلابی پیچانرودی به ازا عمق های مختلف جریان قابل محاسبه است.