سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح اله رضایی ارشد – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامعباس صیاد – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

اندازهگیری مستقیم ویژگیهای هیدرولیکی خاک مانند سرعت نفوذ نهایی آب به خاک وقتگیر و پر هزینه بوده و تاحدی به علت غیرهمگن بودن خاک و خطاهای آزمایشگاهی غیر قابل اعتماد است. در عوض ویژگیهای هیدرولیکی میتواند از جایگزینی دادههای زودیافتی مثل بافت خاک، جرم مخصوص ظاهری و غیره با استفاده از توابع انتقالی خاک بدست آید . شبکههای عصبی مصنوعی از جمله روشهایی هستند که برای تخمین توابع انتقالی استفاده میشوند. در این پژوهش از داده- های ۱۵۰ پروفیل خاک مربوط به مطالعات خاکشناسی و اصلاح اراضی موجود در سازمان آب و برق خوزستان استفاده شد . دادههای زودیافت مورد استفاده برای تعیین سرعت نفوذ نهایی آب به خاک شامل بافت خاک، وزن مخصوص ظاهری، تخلخل کل، رطوبت در نقطه ظرفیت مزرعه و رطوبت در نقطه پژمردگی دائم بودند. نتایج نشان داد که کارائی شبکههای عصبی RBFبالاتر از شبکه هایMLP در تخمین سرعت نفوذ نهایی آب به خاک است.