سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید رستمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
معصومه زجاجی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

بطور کلی افزایش ظرفیت باربری خاک یکی از مهمترین دغدغه های مهندسین ژئوتکنیک بشمار می اید بطوریکه در سه دهه گذشته روشهای مختلف به این منظور مورد بررسی و آزمایش محققین قراررگرفته است یکی از روشهای افزایش ظرفیت باربری شالوده های سطحی مسلح نمودن خاک با استفاده از ژئوسینستیک ها می باشدکه در حال حاضر به دلایل متعددی در پروژه های عمرانی رواج بسیاری پیدا کرده اند دراین تحقیق تاثیر وجود ژئوسینستیک ها برسختی خاک تحت اثر سه نوع بارگذاری دینامیکی با دامنه متفاوت موردب ررسی قرارگرفته است به این منظور از یک روش عددی متکی برتفاضلات محدود کمک گرفته و سیستم مذکور با استفادها ز نرم افزار FLAC مدلسازی گردیده است نتایج حاصل از این تحلیل ها در یک شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با الگوریتم پس انتشار خطا به منظور پیش بینی نسبت سختی خاکهای مسلح شده استفاده شده است. بنابراین در تحلیل نسبت سختی خاک می توان با تقریب قابل قبولی از نتایج شبکه عصبی مصنوعی استفاده کرد همچنین نسبت سختی خاک در حالت مسلح شده با ژئوگرید به حالتغیرمسلح تحت بارگذاری دینامیکی با افزایش طول ژئوگرید از ۱ برابر عرض شالوده به ۳ برابر عرض شالوده افزایش می یابد.