سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ندا سیروس – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری، دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی اکبر سبزی پرور – دانشیار گروه آبیاری، دانشگاه بوعلی سینا همدان
صفر معروفی – دانشیار گروه آبیاری، دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسین بیات – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

دمای خاک، پارامتری مهم در مطالعات هیدرولوژی، هواشناسی کشاورزی و اقلیم شناسی است. این پارامتر فقط در ایستگاه های سینوپتیک اندازه گیری می شود، لذا کمبود آن در مناطقی که فاقد ایستگاه می باشد، از معضلات مهم به شمار می رود. در تحقیق حاضر برای ارائه مدل های رگرسیونی، از روش های همبستگی چند متغیره استفاده شد. پارامترهای مورد استفاده شامل دمای خاک، دمای هوا، رطوبت نسبی، فشار بخار آب، سرعت باد و درصد ابرناکی هستند که در یک دوره سیزده ساله (۲۰۰۵-۱۹۹۳) مورد استفاده قرار گرفتند. منطقه مورد مطالعه، ایستگاه سینوپتیک شهر قزوین است که طبق طبقه بندی دومارتن، منطقه ای نیمه خشک می باشد. معادلات پیش بینی برای شش عمق متفاوت ۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ سانتی متری و در ساعت های ۶:۳۰، ۱۲:۳۰ و ۱۸:۳۰ به وقت محلی ارائه شدند. نتایج تحقیق نشان داد که روابط پیشنهاد شده در سطح معنی داری قابل قبول (۰۵/۰ p<) برای لایه های سطحی با ۹۱/۰ R2> و برای لایه های عمیق با ۷۵/۰ R2> ، معتبر می باشند. بر اساس ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده در همه معادلات، دمای خاک با دمای هوا بیشترین همبستگی معنی دار را نشان داد. همچنین نتایج نشان داد در معادلات به دست آمده، ضریب تعیین با افزایش عمق، کاهش پیدا می یابد. در این تحقیق آماره های خطاسنجی در عمق های مختلف نیز مورد ارزیابی قرار گرفت