سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود طبیبی – دکترای مهندسی عمران گرایش حمل و نقل استادیار دانشکده مهندسی عمران و
فریدون مقدس نژاد – دکتری مهندسی عمران گرایش راه و ترابری استادیار دانشکده مهندسی عمران
محمد حسینی – کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش راه و ترابری دانشکده مهندسی عمران و م

چکیده:

هدف این مقاله ارائه مدل پیشبینی زمان سفر در شبکه جادهای کشور مبتنی بر شبکه عصبی میباشد.اطلاعات استفاده شده در این تحقیق شامل خروجی ترافیکشمارها و اطلاعات جمعآوری شده به روش ماشین شناور میباشد. مدل ارائه شده در این تحقیق از دو جهت در مقایسه با سایر تحقیقات انجام شده دارای وجه تمایز میباشد. اول اینکه برخلاف تحقیقات گذشته که به صورت موردی در یکقطعه از آزادراه و یا بزرگراه انجام شدهاند، تمام شبکه جادهای کشور را در نظر میگیرد. دوم با استفاده از روش ماشین شناور به غیر از حجم ترافیک، تاثیر عوامل دیگر موثر در زمان سفر نیز در نظر گرفته شده است. نتایج این مدلسازی نشان داد که به ترتیب نوع راه، نوع منطقه، حجم جریان ترافیک، شرایط آب و هوایی و در ۰ تغییر / نهایت شب و روز بیشترین تاثیر را بر زمان سفر دارند و تا نسبتهای حجم به ظرفیت کمتر از ۶ چشمگیری در زمان سفر مشاهده نمیشود و با افزایش نسبت حجم به ظرفیت میزان افزایش زمان سفر بیشتر خواهد بود. همچنین بیشترین درصد افزایشزمان سفر به ازای تغییرات در هر یکاز عوامل موثر در زمان سفر، در آزادراه هموار و کمترین آن در راه اصلی در منطقه کوهستانی مشاهده میشود