سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
امیرحسین ناظمی – استاد گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
اصغر اصغری مقدم – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
عطاالله ندیری – دانشجوی دکترای هیدروژئولوژی گروه زمین شناسی از دانشگاه تبریز

چکیده:

نظر به اهمیت بالای تراز آب زیرزمینی مطالعه ی دقیق و برآورد صحیح پارامتر فوق در مطالعات هیدروژئولوژیکی نقش بسزایی دارد. با توجه به محدودیتهای موجود در حفر گمانه، مدلسازی زمانی ومکانی این پارامتر نیازی اساسی بشمار می رود. در این تحقیق از مدل ترکیبی کریجینگ عصبی بهعنوان روشی جدید برای پیشبینی زمانی و مکانی تراز آبهای زیرزمینی در آبخوان محدوده دشتشبستر استفاده شده است. در مرحله اول مدلسازی زمانی با استفاده از مدل شبکه های عصبی مصنوعی انجام پذیرفت و بهترین مدل که متشکل از الگوریتمLM)و شبکهFNN) بود توانستپیش بینی ماهانه در بازه زمانی سه ساله باRMSE و R2بالایی ارائه دهد. در مرحله دوم برای پیش بینی مکانی از داده های ماهانه خروجی شبکه عصبی به عنوان ورودی مدل زمین آمار ٣ استفاده گردید با توجه به مدل کریجینگ عصبی، بهترین مدل ارائه شده مربوط به مدلFNN-LM در ترکیب با مدل کریجینگ بلوکی بود