سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا تقی خانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران- عمران موسسه آموزش عالی – غیردولتی غی
محمد ایازی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران- عمران موسسه آموزش عالی – غیردولتی غی
رامین باقرزاده – عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کت

چکیده:

هر پارامتریکه قبل از وقوع زمینلرزه تغییراتی در آن پدید آید، بهگونهای که بتوان با بررسی دقیق این تغییرات زمینلرزه را پیشبینی نمود ، پیشنشانگر نامیده میشود. در بیشتر موارد قبل از وقوع یک زلزله پیشنشانگرهای متفاوتی بروز میکند که از جمله میتوان به فعالیت سیستمهای جوی در منطقه، تغییرات روزانه دما، رطوبت و تشکیل ابرهای زلزله که از لحاظ شکل و ماهیت کاملا با ابرهای هواشناسی متفاوتند،اشاره کرد . قبل از وقوع زلزله در اثر فشار و دمای بالای ناشی از اصطکاک، آب های موجود در شکستگی های سنگ به بخار تبدیل می شود. بخار حاصل از کانون محتمل ، از میان شکستگی ها به طرف سطح فورانمی کند و در صورت مساعد بودن به صورت ابر تجمع می یابد. در تصاویر ماهواره ای این ابر به دلیل پیدایش ناگهانی، شکل خطی و موقعیت ثابت مولدش از ابرهای معمولی قابل تشخیص است. در این مقاله تشکیل ابرزلزلهای بهعنوان یک پیشنشانگر زلزله که تاکنون کمتر شناخته شده است، معرفی میگردد و در ادامه سعی شده است که با توجه به نتایج حاصل شده بتوان احتمال وقوع زلزله را با استفاده از پارامترهای جوی پیشبینی کرد