سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مینا رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرید غلامرضافهیمی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
محمدرضا خالدیان – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب ، دانشگاه گیلان
خسرو تاجداری – کارشناسی ارشد

چکیده:

آب از مهم ترین منابع طبیعی جهان است و رودخانه ها یکی از مهم ترین منابع آب قابل دسترس انسان هستند که آلودگی این منابع یکی از مشکلات اصلی زیست محیطی در قرن اخیر بوده است. بنابراین اطلاع از روند کیفی آبهای سطحی در طول زمان و پیش بینی این روند این امکان را فراهم میکند تا ضمن استفاده از آن در موارد مختلف ، شیوه های مدیریتی صحیح اتخاذ شود تا کمترین آسیب به این منابع در آینده وارد شود. رودخانه سفید رود بعنوان بزرگترین رودخانه شمال کشور محسوب میشود که به دلیل افزایش نیاز آبی در بخش های کشاورزی ، صنعت و غیره و نیز افزایش آلودگی وارد شده توسط این مصارف دستخوش تغییرات زیادی قرارمی گیرد. در این تحقیق مقایسه روند تغییرات زمانی پارامترهای DO, NO3 دو ایستگاه آستانه و منجیل رودخانه سفیدرود در سال آماری ۲۰۱۰ مورد مطالعه قرار گرفت و سپس از مدل ARIMA(2,0,0) برای پیش بینی روند این تغییرات بطور جداگانه در هر ایستگاه استفاده شد.همبستگی مقادیر واقعی و برازش شده برای هر پارامتر به ترتیب ۸۵% ،۷۴% در ایستگاه آستانه و ۷۸% ،۸۰% در ایستگاه منجیل می باشد. برای تست پیش بینی انجام شده نیز از داده های سال ۲۰۱۱ برای ایستگاه آستانه و سال ۲۰۱۲ برای ایستگاه منجیل استفاده شد که تاکید بر عملکرد خوب مدل ارائه شده داشت.