سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدرضا آیت اللهی – کارشناس ارشد عمران سازه – دانشگاه یزد

چکیده:

در گذشته تعیین رفتار سازه های فضاکار گنبدی شکل به وسیله محاسبات با فرمولهای موجود مشکل بود زیرا حجم بزرگی از محاسبات را شامل می شد اما امروزه به وسیله کامپیوتر امکان بررسی سازه ها ، محاسبه نیروها و تغییرمکانهای تمام اعضا با یکروشمناسب وجود دارد . هدف از این مقاله بنا نهادن یکروش برای پیشبینی رفتار دینامیکی غیرخطی گنبدهای فضاکاربا توجه به سازه هائی با ترکیب و خصوصیات سازه اصلی ولی با چگالی های متفاوت در تعداد گره ها و تعداد المانهاست(رینکچر سازه) . این برای طراحان سازه های فضاکار بسیار ارزشمند است چون در طول مراحل طراحی یکسازه فضاکار داشتن ایده ای در مورد تاثیر تغییر چگالی ، در رفتار یکسازه مفید میباشد . کاربرد دیگر مدل پیشنهادی بررسی تجربی چگالی سازه های فضاکار می باشد . میتوان گفت مدل فیزیکی(رینکچر) یکسازه میتواند با خواص سازه ای خیلی نزدیک به سازه اصلی ولی با تعداد کمتری عضو و گره در مقایسه با سازه واقعی ساخته شود . نتایج ناشی از بررسی های بعمل آمده ، امکان تفسیر پارامترهای سازه واقعی را با استفاده از سازه مدل ممکن میسازد . پیشفرضها: ١-سازه واقعی و مدل آن در شرایط تکیه گاهی مشابه یکدیگرند . ٢-سازه واقعی و مدل آن در شرایط مرزی مشابه یکدیگرند . ٣-سازه واقعی و مدل آن در بارگذاری مشابه یکدیگرند . ۴-تفاوت سازه واقعی و مدل آن در چگالی سازه(تعداد اعضاءو گره ها)میباشد . ۵- تمامی اتصالات سازه واقعی و مدل آن صلب فرضمیشود . در این آزمایش ٢۵ نمونه مختلف از گنبدهای فضاکار مدل شده که در هر نمونه یکسازه اصلی و ٣ رینکجر از آن موجود میباشد.هدف ما در این مجموعه تحقیقی ایجاد دید مناسب برای طراحان است. زیرا معتقدیم که طراح به تغییر چگالی و پیشبینی رفتار این سازهها قبل از ساخت نیاز دارد. در ضمن بعلت کثرت ابعاد و اعضاء در سازههای فضاکار ساخت و بررسی آنها در آزمایشگاه امکانپذیر نیست. به همین علت رفتار مدل مشابه و کوچکتر در جهت پیشبینی رفتار سازه اصلی مؤثر خواهد بود. امید است تأثیر این مجموعه ما را به اهدافمان نزدیکتر سازد و گامی در ارتقاء طراحی این نوع از سازهها برداریم.