سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوذر زندوکیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی یعقوبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مجید حبیبی نوخندان – پژوهشکده اقلیم شناسی

چکیده:

خشکسالی از جمله مهمترین بلایای طبیعی است که علی رغم تلفات انسانی کم، خسارات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به همراه دارد. دانشمندان علم آب و هوا شناسی به منظور پایش خشکسالی، شاخصهای متعددی را ارائه دادهاند، مانندSPI, PDSI, PN, RDI, EPI که هر یک از این شاخصها بر اساس بهکارگیری متغیرهای هواشناسی و روشهای محاسباتی متفاوت، برای یک منطقهی خاص طراحی شده و هر یک دارای مشکلاتی میباشند، به همین دلیل و ماهیت سیستم -های فازی که در دنیای مبهمات و عدم قطعیتها ابزار مناسبی را برای کاربرد دادههای نادقیق و کیفی بدست میدهد . در روش پیشنهادی پارامت رهای موثر در خشکسالی(تعداد روز بارانی، میزان بارش، دما، رطوبت، سرعت باد) با هم در نظرگرفته و با استفاده از سیستم استنتاج فازی ، روشSPI را پیش بینی کرد هایم . سیستم طراحی شده با دقت قابل قبولی خروجی مورد نظر را ایجاد میکند