سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدباقر فخرزاد – استادیار دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه یزد
فرزانه باقری شاهزاده علی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- دانشگاه یزد

چکیده:

رهبری موثر و فرهنگ سازمانی دو عاملی هستند که تاثیر بسزایی بر رضایت شغلی کارکنان دارند و رضایت شغلی به عنوان اساس موفقیت سازمان در نظر گرفته شده است، لذا در این مطالعه به بررسی و پیش بینی رابطه بین سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی پرداخته شده است. نمونه ای از ۴۰ نفر کارکنان شهرداری در نظر گرفته شد. و پرسشنامه های سبک رهبریLPC) پرسشنامه توصیف شغلی JID) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیدند. نتایج حاصل از آزمون های همبستگی رابطه بین سبک رهبری مدیران، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان را تایید کردند. نکته قابل توجه در اینجا رابطه معکوس بین سبک رهبری مدیران و رضایت شغلی کارکنان بود. همچنین، به منظور پیش بینی رضایت شغلی از رگرسیون گام به گام استفاده گردید. که نتایج حاصل از تجزیه تحلیل رگرسیون و پیشنهادات برای مدیران مورد بحث قرار گرفته است.