سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رستمی – دکتری عمران آب
عبدالنبی کلاهچی – دکتری منابع آب

چکیده:

امروزه تعیین رسوب معلق زیر حوضههای فاقد آمار با استفاده از زیرحوضه های دارای آمار ، از جمله مسائلی است که درمقوله ای بنام تحلیل منطقه ای رسوب دنبال می شود . با تقسیم بندی زیرحوضه ها به گروههای همگن براحتی و با دقت زیاد می توان مدل های رگرسیون چند متغیره بر اساس ویژگیهای موثر در تولید رسوب بکار گرفت و در خصوص رسوب معلق زیر حوضه های فاقد آمار اظهار نظر نمود . به منظور تعیین مدل و یا مدلهای رگرسیونی رسوب معلق حوضهآبریز سفیدرود , ۸۱ زیر حوضه که رسوب معلق آنها در دوره آماری مورد نظر مشاخ باود انتخااب شاد . درهریک اززیرحوضه ها ۰۲ ویژگی ژئومورفولوژیکی ، هیدرولوژیکی ، اقلیمی ، کاربری اراضی و سنگ شناسی اندازه گیری و سپس عملیات تبدیل لناریتمی برروی آنها صورت گرفت . به دلیل کثرت متغیرها و به منظور تدوین گروههای همگن , انتخابمتغیرهای اصلی براساس روش آماری تجزیه به عامل های اصلی صورت گرفت . بر این اساس از میان ۰۲ ویژگی اندازه گیری شده ۴ عامل اصلی انتخاب و سپس از روشهای صوشه بندی آماری و فازی به منظور تدوین گروههای همگن استفاده گردید . نتایج روشهای صوشه بندی آماری و فازی نشان می دهد که خوشه بندی فازی نقش موثرتری در تعیین گروههای اصلی دارد