سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: ششمین همایش سراسری آسیب های پنهان زیست دانشجویی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیف اله رحمانی – دکترای روانشناسی تربیتی، مدرس دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران
آروین احمدی – دانشجویان کارشناسی، رشته علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران
فرزاد شریفی چالگه – دانشجویان کارشناسی، رشته علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران

چکیده:

مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های روانی – اجتماعی قرن حاضر، اقشار مختلف خصوصا جوانان و دانشجویان را همواره در معرض تهدید قرار می دهد، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی با گرایش به مصرف مواد در دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان کردستان است. این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بوده ، که جامعه آماری آن کلیه ی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کردستان در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ بوده اند که از این جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران ۲۹۴ نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازان و شیور و مقیاس گرایش به اعتیاد فرچاد و همکاران استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین گرایش به اعتیاد با سبک دلبستگی ایمن رابطه معنادار ( ۰۵/۰(P> وجود ندارد اما با سبک های دلبستگی ناایمن دوسوگرا و اجتنابی رابطه مثبت و معنا دار)۰۵/۰(P< وجود دارد که با توجه به یافته های به دست آمده با افزایش دلبستگی ایمن خانواده ها با فرزندان می توان میزان گرایش به مصرف مواد را در دانشجویان کاهش داد. همچنین هر اندازه میزان دلبستگی به سمت دلبستگی ناایمن دوسوگرا سوق یابد میزان گرایش به اعتیاد نیز افزایش می یابد.