سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نازلی تورینی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
مسعودرضا کرمانی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مسئله تغییرات اقلیم و گرم شدن جهان یکی از مهمترین مسائلی است که جامعه ی جهانی با آن مواجه است. با توجه به اهمیت و اثراتی که دما در زندگی و نحوه ی فعالیت جوامع بشری دارد،. بنابراین برای درک ماهیت پیچیدهجو و پیش بینی تغییرات آن در آینده باید آن را مدلسازی کرد. در این تحقیق با استفاده از داده های دما در ایستگاه سینوپتیک کرمان، داده های NCEP و داده های CGCM3A2 )داده های نسل سوم مدل جهانی اقلیم سناریو A2 ( برای یک دوره ۳۰ ساله ۲۰۰۰-۱۹۷۱ دمای ماکزیمم، مینیمم و میانگین بروش نرو فازی) – ANFIS ( مدلسازی شده اند. در این روش برای خوشه بندی داده ها (Clustering) از روش FCM استفاده شده است از ۱۱ سال اول داده ها) ۱۹۸۵-۱۹۷۱ برای کالیبراسیون و محاسبه ضرائب مدل و از ۱۵ سال دوم ۲۰۰۰-۱۹۸۶ برای ارزیابی نحوه عملکرد مدل استفاده شده است.انتخاب متغیرهای غالب با کمک نرم افزار ASD انجام و برای ایستگاه پنج متغیر غالب بدست آمد. با استفاده از داده های CGM3A2 ، دما برای سه دوره ی سی ساله ۲۰۴۰-۲۰۱۱ و ۲۰۷۰-۲۰۴۱ و ۲۱۰۰-۲۰۷۱ پیش بینی و با دوره سی ساله ۲۰۰۰-۱۹۷۱ مقایسه شده است.