سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی مظهری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق، تهران
علیرضا فریدونیان – دانشگاه تهران، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند ایران، تهران
مهدی یوسفی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق، تهران
حمید لسانی – دانشگاه تهران، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند ایران، تهران

چکیده:

بورس برق بستر اصلی خصوصی سازی در صنعت برق وگذرگاه اقتصاد بازار آزاد به شمار می رود. از جمله مهمترین اهداف بورس برق م ی توان به تسه یل مبادله محصولات استاندارد شده (کالای برق)، انتشار اطلاعاتبازار، ارتقایرقابت، افزایش نقدشوندگی بازار و تأمین بازار عادلانه و بی طرف، اشاره نمود. با این وجود، نبود شناخت مناسب از فعالان بازار ریسک فعالیت اقتصادی در اینمحیط را برای موسسات سرمایه گذاری بسیار زیاد می کند. ( با توجه به تاسیس بورس برق و انرژی در ای ران ( ۱۳۹۰ و انجام مراحل پذیره نویسی، در آینده نزدیک سهام شرکت ها در قالب بورس سهام و کالا ی برق در قالببورس کالا در تالار بورس برق عرضه م ی شود . تحت چنین شرایطی ارائه مشاوره های جانبی به سرما یه گذاران به منظور آشنایی آن ها با شرایط بازار برق بس یار سودمند خواهد بود. بررس ی درماندگ ی ما لی شرکت ها ی قابل پذیرش در بورس برق و انرژی و ارائه مدل قابل توسعه به سایر شرکت ها، به سرمایه گذاران کمک م ی کند تا در اولویت دهی های اقتصادی خود هدفمند حرکت نموده و تا حد ممکن از دست رفتن اصل و فرع سرمایه جلوگ یری کنند. علاوه بر این، پیش بینی درماندگی مالی شرک ت ها ی حاضر در تالار بورس تاثیر بسزایی در نحوه اعتباردهی بهآن ها داشته و از نابودی بنگاه اقتصاد ی و کاهش اعتبار بورس برق جلوگیری می نماید. در ای ن مقاله، بر مبنا ی اساس نامه شرکت ها اطلاعات ۱۱۸ شرکت از موسسات – حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷ ۱۳۸۲ اخذ شده است. سپس مطالعه وس یعی بر ای ی افتن یک الگوی نسبتاً جامع برای پیش بینی درماندگی مالی ای ن شرکت ها انجام گرفته است. به منظور بررسی کیفیت مدل پیشنهادی، درماندگی مالی برای ۴۰ شرکت متفاوتو جدی د، پیش بینی شده و توض یحات تکمیل ی در راستا ی تحلی ل نتایج ارائه شده است.